STATUTUL Uniunii Scriitorilor din România – 2013

Cap. 1 Dispoziții generale

Art. 1 Uniunea Scriitorilor din România, numită în continuare U.S.R., este succesoarea Societății Scriitorilor Români înființată în anul 1908. U.S.R., declarată persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, este asociație profesională de creatori literari, nonguvernamentală și nonprofit, constituită în scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale și morale ale membrilor ei și de a-i reprezenta în raporturile cu autoritățile, cu alte asociații de creatori, cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

Art. 2 U.S.R. își însușește principiile din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, interzicându-și promovarea unor atitudini și aderarea la activități contrare demnității și libertății umane, precum și libertății de opinie și de expresie.

Art. 3 Primirea noilor membri în U.S.R. se face, în condițiile prezentului Statut, fără niciun fel de discriminare.

Art. 4 Deciziile U.S.R, ale Filialelor și ale Comisiilor se iau, acolo unde este prevăzut votul, prin vot secret sau vot deschis, după cum hotărăsc membrii U.S.R. participanți. Hotărârile se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile exprimate ale membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în care este specificată altă procedură.

Cap. 2 Obiectul de activitate

Art. 5 U.S.R. poate desfășura, singură sau în parteneriat, următoarele activități:

a) înființarea de Filiale, în țară sau în străinătate, în condițiile prezentului Statut, precum și finanțarea activității și publicațiilor acestora;

b) organizarea, finanțarea sau cofinanțarea de congrese, simpozioane, festivaluri, târguri de carte, concursuri și dezbateri profesionale, schimburi culturale cu autorități, instituții sau organizații din țară și străinătate, precum și alte manifestări similare în țară și în străinătate;

c) editarea și comercializarea de publicații periodice sau de cărți, prin intermediul Editurii „Cartea Românească” (pe care o administrează singură sau împreună cu o altă editură, printr-un colegiu de trei scriitori votați pe un mandat de cinci ani de Consiliul U.S.R. la propunerea Comitetului Director);

d) înființarea de publicații, edituri, tipografii, ateliere, librării, muzee, case memoriale etc., care pot desfășura activități comerciale în beneficiul U.S.R.;

e) înființarea și administrarea de case de creație, cantine-restaurant, hoteluri etc., care pot desfășura activități comerciale în beneficiul U.S.R.;

f) organizarea și administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă etc.);

g) acordarea de premii celor mai valoroase creații scriitoricești;

h) stimularea financiară a tuturor formelor de creație literară, inclusiv a traducerilor din și în limba română;

i) stimularea financiară a membrilor U.S.R. și a tinerilor scriitori, nemembri ai U.S.R., prin burse, organizarea și finanțarea unor simpozioane, călătorii de documentare și altele asemenea;

j) acordarea de sprijin și consultanță în probleme sociale și profesionale, în măsura competențelor angajaților săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituții specializate (cabinete de avocatură, unități medicale etc.);

k) acordarea, în situații întemeiate și în limita bugetului său, a unor ajutoare nerambursabile și împrumuturi pentru membrii săi și urmașii acestora, cât și pentru angajații săi;

l) protejarea și cinstirea memoriei scriitorilor;

m) inițierea de acte normative referitoare la profesiunea de scriitor sau la obștea scriitoricească;

n) încheierea de parteneriate, convenții, protocoale și contracte cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, atragerea de subvenții și sponsorizări, în vederea obținerii fondurilor necesare funcționării și dezvoltării proprii;

o) încasarea, în condițiile legii, a taxei de timbru;

p) atragerea de fonduri de la UE, de la autoritățile statului român, de la fundații și alte organizații interne și internaționale pentru desfășurarea activităților proprii.

Cap. 3 Membrii

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetățenie română, orice autor cetățean străin care domiciliază în România sau orice autor / traducător de limbă română care domiciliază în străinătate. Condițiile de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.

Art. 7 Membrii U.S.R. au următoarele drepturi:

a) să participe la activitatea Filialei;

b) să concureze la proiectele și la programele U.S.R.;

c) să beneficieze de toate facilitățile prevăzute în Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) și m);

d) să aleagă și să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. și ale Filialelor;

e) să primească indemnizația de 50% din pensie prevăzută de lege;

f) să primească, în funcție de numărul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizația de merit;

g) să dea recomandări de primire în U.S.R.

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului Statut, precum și deciziile luate în condiții statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;

b) să achite în fiecare an cotizația stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-și achită cotizația pe o perioadă de cel puțin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare și Excludere;

c) să opteze, în cazul editării operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru către U.S.R.;

d) să respecte normele deontologice ale breslei scriitoricești și să manifeste grijă față de păstrarea prestigiului U.S.R.

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulată în scris și înregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. dorește să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obișnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale și de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare și Excludere, care funcționează conform Regulamentului propriu.

Cap. 4 Organizarea U.S.R.

Art. 10 U.S.R. se compune din Filiale locale. În București, dat fiind numărul mare de membri, există mai multe Filiale, organizate pe genuri literare, și anume: Filiala București – Poezie, Filiala București – Proză, Filiala București – Critică, eseistică și istorie literară, Filiala București – Dramaturgie, Filiala București – Literatură pentru copii și tineret, Filiala București – Traduceri literare. Cele 6 Filiale din București își aleg propriile conduceri, ca orice Filială din țară.

Art. 11 Filialele din București și Filialele din țară nu au personalitate juridică. Filialele au autonomie gestionară și cont în bancă. Ele sunt finanțate din surse proprii (cotizații), atrase (sponsorizări, donații) și resurse (subvenții) obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. În completarea veniturilor, U.S.R. poate acorda subvenții pentru activitatea Filialelor. Filialele trebuie să aibă sedii și condiții satisfăcătoare pentru a-și desfășura activitatea. Filialele din București au un sediu comun. Filialele pot desfășura activitate proprie și pot acorda premii, conform Regulamentului Juriilor de Premiere. Premiile Filialelor din București se acordă într-o ceremonie comună.

Art. 12 Pentru a se constitui, o Filială trebuie să aibă minimum 50 de membri.

Art. 13 Candidații la calitatea de membru al U.S.R. solicită în același timp calitatea de membru al Filialei locale pe raza căreia domiciliază. Ei pot deveni membri ai altei Filiale numai prin demisie din Filiala de domiciliu și acceptarea într-o altă Filială sau prin schimbarea domiciliului. Scriitorii din străinătate pot opta pentru oricare dintre Filiale.

Art. 14 În cadrul U.S.R. funcționează următoarele comisii de specialitate, organizate conform Regulamentelor proprii: Comisia de Cenzori, Comisia de Validare, Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excludere, Comisia de Onoare și Demnități, Comisia Socială, Comisia Minorităților, Comisia pentru Relații Externe, Comisia pentru Monitorizarea Alegerilor.

Art. 15 În cadrul U.S.R. funcționează Juriul pentru acordarea Premiilor U.S.R. În cadrul Filialelor funcționează Jurii proprii. Și unele, și celelalte sunt organizate conform Regulamentelor proprii.

Cap. 5 Organele de conducere

Art. 16 Adunarea Generală a U.S.R., numită în continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Președintelui. AG este compusă din membrii U.S.R. care își exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din țară și din București, numite în continuare AGF. AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.

Art. 17 AG, prin AGF, are următoarele atribuții:

a) dezbate activitatea U.S.R., a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, precum și a Comitetului Director și a Consiliului U.S.R. din perioada scursă de la AG precedentă; votează raportul de activitate al conducerii U.S.R. prezentat de Președinte;

b) alege Președintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a U.S.R., făcut public cu cel puțin o lună înainte de data începerii alegerilor; poate revoca Președintele în aceleași condiții de vot. Candidatul care întrunește cel mai mare număr de voturi ale membrilor U.S.R. participanți la AG, prin AGF, este ales Președinte al U.S.R. În caz de balotaj, se repetă alegerile în termen de 30 de zile, în aceleași condiții de vot, cu participarea candidaților care au întrunit un număr egal de voturi.

Art. 18 Consiliul U.S.R., numit în continuare CUSR, este format din reprezentanții Filialelor din țară și din București, aleși prin vot în cadrul AGF. CUSR are un mandat de 5 ani.

Art. 19 CUSR se întrunește în sesiuni ordinare de două ori pe an, în martie și în noiembrie. Pentru CUSR, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CUSR adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenți. La solicitarea Președintelui ori a unei treimi din membrii săi, CUSR poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 20 CUSR are următoarele atribuții:

a) modifică prin vot Statutul U.S.R., în funcție de eventualele modificări ale legii, sau de câte ori este nevoie;

b) alege prin vot, la propunerea Președintelui, Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele, pe care îi poate, în aceleași condiții, sancționa sau revoca;

c) alege prin vot Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excludere, Comisia Socială, Comisia de Onoare și Demnități, Comisia Minorităților, Comisia pentru Relații Externe, Comisia de Cenzori, Comisia de Monitorizare a Alegerilor;

d) analizează activitatea Comitetului Director desfășurată între sesiuni, verificând aplicarea hotărârilor AG și a propriilor sale hotărâri; aprobă cheltuielile care depășesc suma de 25 000 de Euro;

e) propune Comitetului Director îmbunătățiri ale activității curente și teme de activitate noi;

f) dezbate activitatea Filialelor;

g) dezbate și aprobă, prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor; iar la sesiunea din martie dezbate și aprobă, tot prin vot deschis, bilanțul contabil pentru anul precedent, precum și raportul Comisiei de Cenzori; aprobă, dacă e cazul, prin vot deschis, rectificări bugetare;

h) aprobă prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare și Excludere; soluționează contestații;

i) aprobă prin vot deschis înființarea/desființarea de Filiale;

j) stabilește prin vot deschis cuantumul cotizației;

k) aprobă prin vot deschis regulamentele de funcționare ale comisiilor speciale din subordinea lui, precum și Regulamentul Juriilor de Premiere;

l) alege, prin vot deschis, la propunerea Comitetului Director, Juriul pentru Premiile U.S.R.

Art. 21 CUSR este compus din reprezentanții filialelor după o regulă de proporționalitate, astfel: la Filialele cu până la 150 de membri, reprezentantul în CUSR este Președintele ales al Filialei. La Filialele având între 150-300 membri, reprezentanții în CUSR sunt Președintele ales al Filialei și un membru ales de AGF. La Filialele cu peste 300 de membri, reprezentanții în CUSR sunt Președintele Filialei și doi membri aleși de AGF. La aceștia, se adaugă, ca membri ai CUSR cu drept de vot, Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele U.S.R.

Art. 22 Membrii CUSR, după trei absențe nemotivate, își pierd această calitate, fiind înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CUSR (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat după prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani și are următoarea componență: Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele U.S.R. De asemenea, din CD fac parte câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri și cîte doi reprezentanți ai Filialelor cu peste 300 de membri. Aceștia pot fi Președintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CD adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenți. La solicitarea Președintelui ori a unei treimi din membrii săi, CD poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 24 Membrii CD, după trei absențe nemotivate, își pierd această calitate, fiind înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CD (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 25 CD se întrunește ori de câte ori este necesar, la solicitarea Președintelui sau a unei treimi din membrii CD.

Art. 26 CD are următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire hotărârile AG și CUSR;

b) dezbate și aprobă proiecte și programe prezentate de Filiale sau de către membri ai U.S.R., stabilind cuantumul finanțării acestora;

c) verifică încasarea taxei de timbru și a altor sume rezultate din venituri proprii, subvenții ori sponsorizări;

d) îi numește, la propunerea Președintelui U.S.R., pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;

e) stabilește atât modul de salarizare a funcționarilor U.S.R., cât și salariile sau indemnizațiile membrilor din conducerea U.S.R., ca și eventualele modificări ale acestora;

f) aprobă cheltuielile curente, de orice fel, până la suma de 25 000 de Euro, conform bugetului anual adoptat de CUSR; stabilește periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială și numele membrilor U.S.R. care beneficiază de ajutoare permanente;

g) aprobă schimburile culturale, bursele și indemnizațiile de călătorie, precum și cuantumul lor;

h) îi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizației de Merit, în funcție de numărul de locuri atribuite prin lege U.S.R.;

i) verifică parteneriatele, contractele, subvențiile și sponsorizările dintre U.S.R. și persoane juridice sau fizice.

j) alege, prin vot, la propunerea Președintelui, membrii Comisiei de Validare.

Art. 27 Președintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusă din membrii U.S.R. care își exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din țară și din București, numite în continuare AGF.

Procedura de alegere a Președintelui este următoarea: cu minimum o lună înainte de începerea procesului de alegeri, candidații la președinție își depun, la secretariatul U.S.R., candidatura și își fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. și ale Filialelor. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toți candidații pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din țară și din București (AGF). Membrii prezenți la AGF votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în CUSR, iar într-o altă urnă îl votează pe Președintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Președintele U.S.R. se sigilează de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numită în continuare CMA. CMA va avea grijă să păstreze, într-un spațiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Președintele U.S.R. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan și voturile vor fi numărate de către CMA. Candidații la președinția U.S.R. pot asista la numărarea voturilor. Președintele poate fi revocat, tot prin vot, de către AG în sesiune extraordinară.

Art. 28 Președintele U.S.R. coordonează activitatea generală și curentă a U.S.R. între două AG ordinare.

Art. 29 Președintele U.S.R. are următoarele atribuții:

a) reprezintă U.S.R. în raporturile cu autoritățile statului, cu instituțiile și persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) apără interesele profesionale, sociale și materiale ale breslei scriitoricești;

c) îi propune CUSR pe candidații la funcția de Prim-vicepreședinte și Vicepreședinte și, după alegerea lor, le stabilește domeniul de responsabilitate;

d) semnează acordurile, convențiile, protocoalele și parteneriatele U.S.R.;

e) supune aprobării CD cheltuielile curente ale U.S.R.;

f) verifică și răspunde de patrimoniul U.S.R.;

g) prezintă rapoarte anuale CUSR și lunare, CD;

h) aprobă încadrarea, promovarea, sancționarea și desfacerea contractelor de muncă ale personalului încadrat în administrația centrală și în toate celelalte subunități ale U.S.R.;

i) aprobă cheltuieli de până la 5 000 de Euro;

j) îl împuternicește pe Prim-vicepreședinte să acorde ajutoare de urgență membrilor U.S.R. și salariaților, precum și rudelor sau mandatarilor acestora în caz de deces ori de indisponibilitate;

k) desemnează, prin ordin, persoane din conducerea U.S.R. să semneze în numele U.S.R. acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, convenții, protocoale si alte acte de parteneriat privind exploatarea patrimoniului U.S.R., închirieri de spații, obținere de subvenții și sponsorizări etc.

Art. 30 Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele U.S.R., la fel și Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ primesc salarii sau indemnizații lunare, într-un cuantum aprobat de CD, în funcție de buget.

Cap 6. Filialele

Art. 31 Filialele se constituie local dacă au cel puțin 50 de membri, sediu și dotări corespunzătoare. În localitățile în care locuiesc cel puțin 10 membri ai unei Filiale, se pot constitui Reprezentanțe făcând parte din Filiala cea mai apropiată geografic.

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei, sunt următoarele: Adunarea Generală a Filialei (AGF), Comitetul Filialei și Președintele Filialei.

Art. 33 Adunarea Generală a Filialei (AGF) se întrunește în sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, și alege, prin votul exprimat de membrii prezenți, Comitetul Filialei compus din 5 membri, în care este inclus și Președintele ales al Filialei. De asemenea, AGF îl alege prin vot, în aceeași sesiune ordinară, pe Președintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate. La Filialele cu mai puțin de 150 de membri, Președintele ales este membru în CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentanții săi în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Președintele U.S.R. AGF își alege prin vot reprezentantul / reprezentanții în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Președintele U.S.R. AGF poate fi convocată în sesiune extraordinară la solicitarea Președintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF întrunită în sesiune extraordinară îi poate revoca pe Președintele Filialei, precum și Comitetul ales.

Art. 34 Adunarea Generală a Filialei hotărăște asupra tuturor activităților și problemelor Filialei. Hotărârile AGF se iau cu votul majoritar al membrilor prezenți.

Art. 35 Comitetul de Conducere al Filialei se întrunește în sesiune ordinară de două ori pe an sau ori de câte ori e nevoie, la solicitarea Președintelui sau a unei treimi din membrii săi. Pentru Comitetul de Conducere al Filialei, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. Votul este valabil cu jumătate plus unu din participanți. La solicitarea Președintelui ori a unei treimi din membrii săi, Comitetul de Conducere al Filialei poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 36 Președintele Filialei coordonează activitatea Filialei. Președintele Filialei este membru cu drept de vot al CUSR.

Art. 37 AGF are următoarele atribuții:

a) alege Președintele U.S.R.;

b) alege Președintele Filialei, pe care îl poate revoca în aceleași condiții de vot;

c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;

d) alege reprezentantul / reprezentanții săi în CUSR, altul / alții decât Președintele pentru Filialele cu peste 150 membri;

e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte și programe, precum și activități specifice;

f) dezbate și aprobă proiecte, programe și alte activități specifice ale Filialei.

Art. 38 Comitetul de Conducere al Filialei are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea Filialei între două AGF;

b) pune în aplicare proiectele și programele Filialei;

c) propune Comisiei de Validare noi membri ai Filialei;

d) alege Juriul de acordare a premiilor anuale;

e) verifică situația încasării cotizațiilor și comunică, prin Președinte, Comisiei de Monitorizare, Suspendare și Excludere respectarea sau nerespectarea Statutului;

f) gestionează în interesul Filialei sumele rezultate din cotizații și toate fondurile proprii atrase (subvenții, sponsorizări);

g) atrage subvenții și sponsorizări pentru activitățile sale;

h) hotărește participările la proiecte și programe culturale, precum și strategiile care privesc Filiala.

Art. 39 Membrii Comitetului de Conducere al Filialei, după trei absențe nemotivate, își pierd această calitate, fiind înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CCF (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Cap. 7 Patrimoniul U.S.R.

Art. 40 Patrimoniul U.S.R. se compune din bunurile și valorile aflate în posesia sa la constituire ori dobândite ulterior, indiferent sub ce titlu.

Art. 41 Încetarea calității de membru al U.S.R. nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

Art. 42 Veniturile U.S.R. sunt:

a) proprii;

b) atrase.

Art. 43 Veniturile proprii provin din:

a) cotizații;

b) contracte economice cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, concesiuni, închirieri, subînchirieri etc.;

c) drepturi de autor, know-how;

d) venituri din activitățile prevăzute la Cap. 2, Obiectul de activitate;

e) sumele provenite din colectarea taxei de timbru literar;

f) exploatarea unor bunuri proprii.

Art. 44 Veniturile atrase sunt:

a) subvenții de la bugetul de stat sau alte instituții publice;

b) fonduri europene nerambursabile și alte sume provenind de la instituții din străinătate;

c) sponsorizări;

d) donații;

e) credite;

f) orice alte sume sau bunuri destinate U.S.R., în condițiile legii, rambursabile sau nerambursabile.

Cap. 8 Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 45 Filialele, care nu au sedii și condiții satisfăcătoare pentru a-și desfășura activitatea, pot să fie desființate, prin hotărârea CUSR, iar membrii lor vor fi transferați la Filiala cea mai apropiată de domiciliul acestora, conform opțiunii fiecăruia.

Art. 46 Membrii care, la data intrării în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, dacă, într-o perioadă de 5 ani, nu îndeplinesc condițiile pentru intrarea în U.S.R. prevăzute în actualul Statut, își pierd calitatea de membru U.S.R.

Art. 47 Desființarea U.S.R. poate fi hotărâtă de AG prin votul a cel puțin două treimi dintre membrii U.S.R. Lichidarea patrimoniului, după desființare, se face potrivit legii.

Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de către CUSR de câte ori o cere contextul legislativ și de câte ori este nevoie.

Art. 49 Prezentul Statut a fost aprobat de CUSR din data de 12 martie 2013.

Notă

Prin decretul 267/1949 U.S.R. a fost declarată persoană juridică română de utilitate publică. De la 15 ianuarie 1990, U.S.R. și-a desfășurat activitatea conform Decretului-lege 27/1990.

Prin încheierea din 31 martie 1995, pronunțată în dosarul 158/PJ/1994 Judecătoria Sectorului 1 București a dispus înscrierea Statutului U.S.R., adoptat de Adunarea Generală la data de 3 februarie 1995, în Registrul persoanelor juridice (non-profit) conform Art. 93 din Legea 21/1924.

Prin încheierea din 26 februarie 1998, pronunțată în dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 București a luat act de modificările la Statutul U.S.R. și componența organelor de conducere și control ale U.S.R.

Prin încheierea din 15 aprilie 2005, pronunțată în dosarul 193/PJ/2005 Judecătoria Sectorului 1 București a luat act de modificările la Statutul U.S.R., adoptate de Conferința Națională din data de 25 02 2005 și în baza dispozițiilor Art. 33 din O.G. nr.26/2000, modificată și completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificărilor respective în Registrul Filialelor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 București.

Anexa 1

Regulamentul Comisiei de Cenzori

Art. 1 Comisia de Cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.R. și a Filialelor. CC prezintă un raport în fața CUSR, în prima ședință anuală a acestuia din luna martie. Iar la sfârșitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispoziția AGF-urilor.

Art. 2 CC este aleasă pe un mandat de 5 ani de către CUSR, la propunerea CD. CC se compune din 5 membri ai U.S.R., de preferință economiști ori experți contabili care nu fac parte din niciun alt organism de conducere al U.S.R. ori al Filialelor și din nicio altă comisie a U.S.R. În prima sa reuniune, CC își alege Președintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile prin consens. Opiniile separate sunt aduse în fața CUSR, cu motivația de rigoare.CUSR poate să invalideze respectiva hotărâre a CC și/sau opiniile separate. În cazul vacanței unuia dintre cele 5 posturi, Comitetul Director propune un înlocuitor, sub rezerva validării de către CUSR în prima ședință anuală din martie.

Anexa 2

Regulamentul Comisiei de Validare

Art. 1 Comisia de Validare, numită mai departe CV, este aleasă prin vot, la propunerea Președintelui, în prima ședință a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Președinții de Filiale nu pot fi membri ai CV.

Art. 2 CV este compusă din 7 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 4 din membrii săi; CV, în prima sa ședință, își alege un Președinte pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CV se întrunește ori de câte ori consideră necesar și supune propunerile sale votului membrilor CUSR la ședința din luna noiembrie.

Art. 4 CV propune acordarea calității de membru U.S.R. în următoarele condiții:

a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

– cerere individuală de primire;

– câte un exemplar din cărțile publicate, în număr de cel puțin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii și tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară și traduceri în și din limba română). În cazul autorilor deținători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;

– copii după cel puțin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferință, revistele editate de U.S.R.) și să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan național. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură și va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. și a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalități importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanța autorului tradus și dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidați este să aparțină genurilor literare: poezie, proză, critică și istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Art. 5 Dacă o persoană nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor. Membrii CV, după trei absențe nemotivate, își pierd această calitate, fiind înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor.

Anexa 3

Regulamentul Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA)

În ultima ședință a Consiliului U.S.R., dinainte de începerea procesului electoral, se alege Președintele CMA și doi membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri. Cu minimum o lună înainte de începerea alegerilor, CMA se completează cu membrii desemnați de fiecare candidat în parte (câte un reprezentant pentru fiecare candidat). Președintele CMA trebuie să participe la toate AGF din București și din țară și să preia urna sigilată, pe care o va depune într-un spațiu securizat. La încheierea procesului de votare, CMA, în întregul ei, desigilează și numără voturile. Candidații la președinție pot participa la desigilarea urnelor și la numărătoarea voturilor. Numărătoarea este valabilă chiar dacă un candidat sau mai mulți lipsesc.

Anexa 4

Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare și Excludere

Art. 1 Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excludere, numită mai departe CMSE, este aleasă prin vot, pentru un mandat de 5 ani, în prima ședință a noului Consiliu.

Art. 2 CMSE este compusă din 5 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 3 dintre membrii săi; CMSE, în prima sa ședință, își alege Președintele pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CMSE se întrunește ori de câte ori consideră necesar și supune propunerile sale votului membrilor CUSR.

Art. 4 Președintele Filialei prezintă CMSE, în primul trimestru al anului, situația nominală a plății cotizațiilor din anul precedent. Pentru neplata cotizației timp de 1 an sau mai mult, se aplică suspendarea din drepturile prevăzute la Art. 7 din Statut. În baza acestei situații, CMSE stabilește membrii U.S.R. care urmează a fi suspendați din drepturi. La propunerea CMSE, suspendarea se validează de CUSR.

Art. 5 În momentul plății cotizației pe toată perioada restantă, membrul U.S.R. care a fost suspendat este repus în drepturi după aceeași procedură.

Art. 6 CMSE poate propune sancționarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale și de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancționarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca și pentru încălcarea legilor țării, pentru fapte care cad sub incidență penală. La propunerea CMSE, excluderea se validează de CUSR.

Art. 7 Membrii CMSE după 3 absențe nemotivate își pierd această calitate, fiind înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CMSE (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Anexa 5

Regulamentul Comisiei de Onoare și Demnități

Art. 1 Comisia de Onoare și Demnități, numită în continuare COD, analizează reclamațiile formulate de membri ai U.S.R. împotriva altor membri ai U.S.R., referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. COD se întrunește de câte ori este nevoie.

Art. 2 COD este aleasă pe 5 ani și se compune din 5 membri ai U.S.R., personalități cu o reputație recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea U.S.R., a Filialelor sau a altor Comisii.

Art. 3 COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoștința Comitetului Director, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritate de voturi. Opiniile separate sunt prezentate CD. COD nu aplică sancțiuni, dar le poate propune, când e cazul. CMSE e singura care are responsabilități în această privință, iar deciziile acesteia trebuie validate de CUSR.

Art. 4 COD poate înainta CD și CUSR propuneri privind membrii U.S.R. care urmează să primească ordine și medalii sau care urmează să fie omagiați de breaslă pentru activitatea lor literară.

Anexa 6

Regulamentul Comisiei Sociale

Art. 1 Comisia Socială, numită în continuare CS, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Președintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Președintele și membrii CS pot fi și membri în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor și Secțiilor, cu excepția Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuțiile CS sunt următoarele:

a) acordă membrilor U.S.R. ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente și cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de CD;

b) stabilește, în funcție de necesități, frecvența și sumele acordate ocazional.

Anexa 7

Regulamentul Comisiei Minorităților

Art. 1 Comisia Minorităților, numită în continuare CM, are un mandat de 5 ani și se compune din 5 membri U.S.R. desemnați de CD dintre propunerile primite din partea membrilor U.S.R. care aparțin minorităților naționale. CM, în prima sa ședință, își alege Președintele pentru un mandat de patru ani.

Art. 2 CM are următoarele atribuții:

a) stabilește titlurile cărților, scrise în limbile minorităților naționale, care

urmează să fie nominalizate pentru premiile U.S.R.;

b) dezbate și propune programe și proiecte specifice;

c) dezbate și decide în orice problemă care prezintă interes pentru minoritățile naționale; face propuneri în orice problemă de interes general.

Anexa 8

Regulamentul Comisiei pentru Relații Externe

Art. 1 Comisia pentru Relații Externe, numită în continuare CRE, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Președintele este ales din rândul membrilor comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Președintele și membrii CRE pot fi membri și în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor și Secțiilor, cu excepția Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuțiile CRE sunt următoarele:

a) avizează nominalizările privind participarea unor scriitori la programe culturale în străinătate, în cadrul acordurilor cu organisme scriitoricești din alte țări;

b) avizează acordarea de burse și indemnizații de călătorie;

c) propune traducerea unor opere reprezentative, pentru o mai bună cunoaștere a literaturii române în străinătate;

d) participă, prin unul sau mai mulți dintre membrii săi, la întâlnirile cu scriitorii străini invitați ai U.S.R.

Anexa 9

Regulamentul Juriilor de Premiere

Art. 1 Premiile U.S.R. sunt acordate de un juriu, ales de CUSR la propunerea CD, în ultima sa reuniune din an. Juriul este compus din 7 membri și este ales pentru un mandat de un an. Membrii juriului nu trebuie să reprezinte interesele unei case de editură (patroni, angajați etc.). Juriile pot fi realese, în totalitate sau în parte, ori schimbate la încheierea mandatului.

Art. 2 Juriul se reunește de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuție aparițiile editoriale din anul precedent și face publice nominalizările până la data de 1 mai a anului respectiv. În intervalul 1 mai – 1 iunie, juriul alege cărțile câștigătoare pentru fiecare categorie în parte. Deciziile juriului sunt valide dacă au întrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc cel mai târziu în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de U.S.R.

Art. 3 Categoriile de premii U.S.R. sunt următoarele: Premiul Național, Cartea de poezie, Cartea de proză, Cartea de teatru, Cartea de critică, eseu și istorie literară, Cartea de debut, Cartea pentru copii și tineret și Traduceri. Juriul are la dispoziție două premii speciale. Există, de asemenea, un premiu pentru literatură în limbi ale minorităților naționale, acordat la propunerea Comisiei Minorităților.

Art. 4 Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie.

Art. 5 Premiile Filialelor se acordă de către Jurii compuse din 5 membri U.S.R, aleși pentru un mandat de un an de către Comitetele de Filială.

Art. 6. Categoriile de premii acordate de Juriile Filialelor sunt următoarele:

I. La Filialele din țară:

a) la Filialele cu până la 150 de membri – un premiu Cartea anului și maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia și/sau premiul de debut);

b) la Filialele cu mai mult de 150 de membri – două premii Cartea anului și maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia și/sau premiul de debut).

II. Pentru Filialele din București, premiile se decernează într-o gală comună.

Art. 7 Cuantumul premiilor se stabilește de Comitetul Director al U.S.R., respectiv de Comitetele de Filială, în funcție de posibilitățile financiare din fiecare an. Juriile de premiere pot acorda și alte premii în afara celor prevăzute de prezentul Regulament, dacă dispun de sponsorizări, pe care însă le vor lega de numele instituției care oferă sponsorizarea.