Iustin Panţa – poetul veşnic tînăr / Der ewig junge Dichter

0
1055
Alexandru Uiuiu

Prietenia mea cu Iustin este lungă şi temeinică. Ea a început prin anii ’80, la Sibiu, acolo unde viaţa a vrut ca noi să iubim şi să ne căsătorim cu două surori, aşadar să aşezăm, peste prietenie, şi un grad de rudenie. Ni s-au născut, în acelaşi an, doi copii frumoşi şi sănătoşi, Alexandra şi Tudor, şi am avut şansa întîlnirilor privilegiate cu Ştefan Găbrian, Mircea Ivănescu, cu grupările scriitoriceşti şi artistice ale Sibiului – ah, teatrul şi actorii din vechiul burg, Mircea Stănescu şi artiştii plastici!!!

De la Dumitru Munteanu, lucrurile au crescut şi s-a reuşit formarea unui grup care a generat revista Euphorion, promotoare remarcabilă a literaturii naţionale, şi nu numai. Iustin a condus ani de zile destinele acestei reviste – care acum îl are la direcţie pe Dumitru Chioaru – şi, mai apoi, pe cele ale Filialei USR Sibiu, condusă azi de Ioan Radu Văcărescu.

Învîrtindu-ne prin această lume, umblînd prin biblioteci şi crîşme, stînd printre oameni şi bucurîndu-ne de şansa singurătăţii, trecînd mereu pe Vasile Aron nr. 3, am ajuns să iubim alte două surori, de această dată eterice şi nepieritoare: Poezia şi Proza. Și ele ne-au dăruit, la rîndul lor, copii: cărţile noastre.

Prietenia mea cu Iustin se bazează pe lucruri simple – cum ar spune el –, pe încredere şi suport reciproc, pe caracter, pe gîndul că adevărul este ceea ce continuă. Și ea a reuşit să treacă peste toate pînă acum şi să strălucească vie în lumina de octombrie a anului 2012.

La unsprezece ani după trecerea dincolo de zidul de argint – „care pe toate le desparte / Pe cei ce sunt cum că nu sunt / Pe cei ce nu-s cum că n-au moarte”, cum spune Magistrul Ursachi, aşadar la această distanţă în timp de cumplitul accident din 27 septembrie 2001 şi după ce opera poetului a fost publicată la Editura Vinea într-o Ediţie definitivă, Iustin Panţa debutează. Aveţi în mîini debutul poetului.

Cartea Intenţiile tăcerii a fost pregătită pentru tipar în 1986, cînd Iustin avea douăzeci și doi de ani. Din motive de el ştiute, a ales să publice, mai tîrziu, o altă carte, Obiecte mişcate, apărută în 1991, la Editura Eminescu, avînd-o ca redactor pe Doina Uricariu şi beneficiind de cuvîntul de întîmpinare semnat de Mircea Martin.

Soarta literară – avînd căi ascunse – a ales, în cazul lui Iustin, ca ediţia definitivă a operelor să se încheie cu ciclul Încerc să scriu o poezie. Poetica lui devenise extinsă, amprentată stilistic, învecinată prozei şi filosofiei. Prin grija Editurii Charmides, avem acum în lumina tiparului cartea din 1986, o carte de poeme scrisă cu har şi încredere în poezie, ca unitate şi gen literar. Poate încercările finalului erau deja împlinite în cartea începutului!

Remarcabilă în această primă afirmare a vocaţiei poetice este, la Iustin, prospeţimea spunerii, dar şi forţa ei. Curajul de a asuma temele mari existenţiale este extrem de present, şi el se va întări pe măsura angajării în opera poetică: alcătuirea şi rosturile fiinţei, tainele cuplului, ale iubirii, ceremoniile celorlalţi, părţile discrete ale sufletului, viaţa interioară inefabilă, intenţiile tăcerilor… Un evantai de preocupări spirituale anunţate în acest volum şi care va face obiectul desfăşurărilor din lucrările ce au urmat.

De la bun început, Iustin a crezut în poezie ca într-o formă gravă a raportării la lume. Ludic pe alocuri, parcă distrat în a remarca detalii – ele devenind însă, de fiecare dată, semnificative –, proaspăt în expresie şi uzînd de asocieri lingvistice surprinzătoare, Iustin este mereu grav, adică implicat şi responsabil în spusele lui. Îmi amintesc că am citit odată din cartea unui contemporan foarte talentat, care scria în Vitrine, faruri, fotografii cu un umor nebun. Am rîs cu hohote o vreme, şi apoi ne-am oprit speriaţi, ca şi cum am fi comis un sacrilegiu. Cum să rîzi în hohote citind poezie?! Nu am mai pomenit de acea carte multă vreme…

Aşadar, grav – cum îi era felul în viaţa de zi cu zi – era Iustin şi în poezie. El lua în serios lucrurile despre care vorbea, şi pentru stările lui devenite spusă poetică îşi punea chezăşie întreaga fiinţă, trăind ca o picătură de sînge care vorbeşte, în accepţiune stănesciană, sau, reduplicat, în accepţiune kierkegaardiană. Autenticul lui Iustin este marcat de ideea că trebuie să fii ceea ce spui, că odată ce te numeşti poet viaţa ta trebuie să fie poetică, şi asumarea aceasta – care poate fi şi binecuvîntare şi blestem – se cere să-ţi fie blazon şi nobleţe.

Împărtăşesc şi astăzi, alături de Iustin, gîndul că poezia este cea mai profundă şi mai adecvată formă de cunoaştere umană şi că, dacă avem ceva a şti despre lume, adevărurile ei le vom recunoaşte în luminoasele mistere ale poeziei.

Scrisoarea care însoţea la vremea aceea manuscrisul Intenţiile tăcerii este o pildă de ascundere a ideii grave în registrul ludic. Chiar dacă acolo vorbeşte jucăuş despre măreţii auguste, Iustin nu a fost departe de a nutri sincer speranța că poetica lui va fi un nou continent şi gîndirea lui va avea graniţe imperiale, cel puţin în anii aceia de început frenetic şi entuziast.

Iustin Panţa îşi publică acum cartea de debut. Temător, emoţionat, intră în competiţie cu tinerii poeţi ai acestui timp, se adresează gustului public al acestor ani. Să-i dorim şansă tînărului poet.

Alexandru Uiuiu

Iustin Panța – der ewig junge Dichter

Mit Iustin verbindet mich eine langjährige und sehr enge Freundschaft. Sie begann in den 80er-Jahren in Sibiu, als das Schicksal es wollte, dass wir zwei Schwestern liebten und heirateten, uns also neben der Freundschaft auch eine gewisse Verwandtschaft verband. Im selben Jahr wurden uns zwei schöne und gesunde Kinder geboren, Alexandra und Tudor, und wir waren begünstigt, die Schriftsteller Ștefan Găbrian und Mircea Ivănescu oder Schriftsteller- und Künstlergruppen aus Sibiu zu treffen – ach!, die Theater und Schauspieler der Altstadt, Mircea Stănescu und die plastischen Künstler!!!

Mit dem Schriftsteller Dumitru Munteanu haben sich die Dinge weiterentwickelt, denn man gründete eine Künstlergruppe, die die Zeitschrift Euphorion veröffentlichte. Sie wurde zu einem hervorragenden Förderer der nationalen, aber auch der internationalen Literatur. Jahrelang leitete Iustin die Geschicke dieser Zeitschrift – der heutige Chefredakteur heißt Dumitru Chioaru – und anschließend jene des Rumänischen Schriftstellerverbands, Filiale Sibiu, die heute von Ioan Radu Văcărescu geleitet wird.

Auf unseren Streifzügen durch die Welt, durch Bibliotheken und Kneipen, als wir unter Menschen waren und gleichzeitig die Möglichkeit hatten, unsere Einsamkeit zu genießen, als wir uns immer wieder bei ihm zu Hause in der Straße Vasile Aaron Nr. 3 befanden, lernten wir zwei andere, diesmal ätherische und unvergängliche Schwestern lieben: Dichtung und Prosa. Und diese wiederum gebaren uns Kinder: unsere Bücher.

Meine Freundschaft mit Iustin basiert auf einfachen Dingen – wie er sagen würde – auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung, auf Charaktereigenschaften – auf den Gedanken, dass Wahrheit unvergänglich ist – denn sie hat es bisher geschafft, alles zu überwinden und im Oktoberlicht des Jahres 2012 lebhaft zu leuchten.

Elf Jahre nach dem Überschreiten der silbernen Mauer – „die alle trennt / Die, die sind, als wären sie nicht / Die, die nicht sind, als wären sie unsterblich“, wie es der Dichtermeister Ursachi sagt, also in diesem zeitlichen Abstand bis zum schrecklichen Unfall vom 27. September 2001 und nachdem das Werk des Dichters im Verlag Vinea in einer endgültigen Gesamtausgabe veröffentlicht wurde, gibt Iustin Panța sein literarisches Debüt. Sie halten das Erstlingswerk des Dichters in den Händen.

Sein Buch Die Absichten des Schweigens wurde 1986 druckfertig, als Iustin 22 Jahre alt war. Aus ihm bekannten Gründen entschied er sich nachträglich für die Veröffentlichung eines neuen Buches mit dem Titel Bewegte Objekte, das 1991 im Verlag Eminescu erschien. Herausgegeben wurde es von der Dichterin Doina Uricariu, das Vorwort stammt vom Literaturkritiker Mircea Martin.

Das literarische Schicksal entschied – heimlich – für Iustin, dass seine endgültige Werkausgabe mit dem Gedichtzyklus Ich versuche, ein Gedicht zu schreiben endet. Seine Dichtkunst war weitreichend geworden, sie war stilistisch geprägt und ähnelte mit der Prosa und der Philosophie. Durch das freundliche Entgegenkommen des Verlags Charmides befindet sich nun sein Buch von 1986 im Druck. Es ist ein Gedichtband, der mit Begabung und Zuversicht in die Dichtung, verstanden als literarische Einheit und Gattung, geschrieben wurde. Vielleicht hatten sich seine letzten dichterischen Versuche bereits im ersten Buch verwirklicht!

Bemerkenswert in dieser ersten Bestätigung der Berufung Iustins zum Dichter ist seine frische Sprachkraft. Der Mut, sich den großen existenziellen Themen zu stellen, ist äußerst präsent und wird in seiner zukünftigen dichterischen Arbeit stärker zum Ausdruck kommen: die Beschaffenheit und die Eigenschaften des Wesens, Geheimnisse der Ehe und der Liebe, die feierlichen Handlungen der anderen, die geheimen Teile der Seele, das unsägliche Innenleben, die Absichten des Schweigens… Eine ganze Reihe von geistigen Belangen, die in diesem Band angekündigt werden und in seinen zukünftigen Werken vertieft werden.

Von Anfang an glaubte Iustin, dass die Dichtkunst der Ausdruck einer ernsthaften Beziehung zur Welt darstellt. Auch wenn er manchmal spielerisch, scheinbar amüsiert in der Wiedergabe von wesentlichen Details ist und seine lebendige Sprache überraschend stilistische Verknüpfungen enthält, bleibt Iustin immer ernsthaft, d. h. engagiert und verantwortungsvoll in seiner Aussage. Ich erinnere mich, dass wir einst das Buch Schaufenster, Leuchttürme, Fotografien eines sehr begabten Zeitgenossen gelesen haben, der mit einem possenhaften Humor schrieb. Eine Weile lang lachten wir schallend und hielten plötzlich erschrocken inne, als hätten wir eine Missetat begangen. Wie kann man beim Lesen von Gedichten schallend laut lachen! Ich habe über dieses Buch schon lange nicht mehr gesprochen…

Seine tiefe Ernsthaftigkeit im Alltag widerspiegelt sich auch in Iustins Gedichten. Alles, worüber er sprach, nahm er ernst, und für seine Befindlichkeit, die zur poetischen Aussage wurde, bürgte er mit seinem ganzen Wesen. Er lebte wie ein sprechender Bluttropfen – wie in der Auffassung des Dichters Nichita Stănescu, oder redupliziert – im Kierkegardschen Sinn. Iustins Authentizität ist von der Einstellung geprägt, dass man sich selbst treu bleiben muß, und dass, sobald man sich selbst als Dichter betrachtet, das eigene Leben poetisiert werden muss, und diese Voraussetzung – ganz gleich, ob Segen oder Fluch – dient anschließend sowohl als Wappen, als auch als Erhabenheit.

Noch heute teile ich mit Iustin die Auffassung, dass die Dichtung die tiefsinnigste und angemessenste Form der menschlichen Erkenntnis ist und, falls es etwas über die Welt zu wissen gibt, dass wir ihre Wahrheiten in den lichten Geheimnissen der Dichtung erkennen werden.

Der Brief, der das Manuskript Die Absichten des Schweigens seinerzeit begleitete ist ein Beispiel dafür, wie man eine ernsthafte Überlegung in einem spielerischen Tonfall versteckt. Auch wenn er dort verspielt von imposanten Größen spricht, war Iustin nicht weit davon entfernt, aufrichtig zu behaupten, dass seine Dichtkunst Neuland sein wird und sein Denken übermessliche Grenzen erreichen würde, zumindest meinte er es in jenen Jahren seines frenetischen und begeisterten Anfangs.

Dieses Buch ist das Erstlingswerk von Iustin Panța. Angespannt und aufgeregt konkurriert er mit den jungen Dichtern seiner Zeit, er spricht den breiten Publikumsgeschmack dieser Jahre an. Wünschen wir dem jungen Dichter Glück.

Aus dem Rumänischen von Radu-Mihai Alexe

Articolul precedentIustin Panța, Intențiile tăcerii / Die Absichten des Schweigens
Articolul următorLumea literelor – cu un editor și traducător mai puțin…

Lasă un răspuns